cialis pas cher

euinovation


СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „АЛТО КЛИМА ЗАЕТОСТ”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „АЛТО КЛИМА“ ООД

От 19.08.2016 г. „АЛТО КЛИМА“ ООД започна изпълнението на проект „АЛТО КЛИМА ЗАЕТОСТ” по Договор № BG05M9OP001-1.003-0376-C01 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност до 19.08.2017 г. е на стойност 130 300.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %.

 

Общата цел на проект „АЛТО КЛИМА ЗАЕТОСТ“ е разкриване на 10 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на „АЛТО КЛИМА“ ООД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 "Ново работно място 2015".

 

Специфичните цели на проекта са обвързани с осигуряването на:
Конкретните цели на проекта са обективно формулирани и са насочени към решаване на проблемите на целевата група, като са обвързани с осигуряването на:
  • заетост на 10 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 6 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории;
  • запазване на минимум 5 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;
  • осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „АЛТО КЛИМА“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

 

euinovation


СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „АЛТО КЛИМА ПРОГРЕС”

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: „Подобряване на производствения капацитет в МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „АЛТО КЛИМА“ ООД

 

 От 09.02.2016 г. „Алто Клима“ ООД започна изпълнението на проект „АЛТО КЛИМА ПРОГРЕС” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0872-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 745.000,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 70 % от допустимите разходи по проекта или 521.500,00 лв. 

 

  Общата цел на проект „АЛТО КЛИМА ПРОГРЕС” е повишаване на капацитета за производство на интегрирани системи за вентилация и климатизация и засилване на експортния потенциал на предприятието „Алто Клима” ООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване. Специфичните цели на проекта са свързани с внедряването на съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията и намаляване ръчните операции и ползването на подизпълнители и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез оптимизация на влаганите в производството ресурси – различни видове ламарини, човекочасове, производствено време. 

 

 Проектът ще се реализира чрез закупуване и внедряване в производството на 12 нови специализирани машини, които имплементират най-новите достижения на техниката и разполагат със съответните технологии за постигане на едно съвременно, конкурентно производство. 

 

 Реализацията на проекта ще спомогне пряко да се повиши капацитета за производство на механичните части и интегрирани системи за вентилация и климатизация и засилване на експортния потенциал на варненското предприятие „Алто Клима” ООД.
  

 -------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.001-0872 „АЛТО КЛИМА ПРОГРЕС”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.